Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
14863021

Your IP: 3.235.184.215
Server Time: 2021-06-22 23:43:55

Deklaracja dostępności

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu   .

Data publikacji strony internetowej: 2015. 02. 01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021. 03. 10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast,
 • mapa nie zapewnia dostępności,

Powody wyłączenia:

 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Strona internetowa Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu jest na bieżąco aktualizowana, tak aby spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych polegające na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021. 03. 10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony nie są dostępne skróty klawiaturowe wspomagające dostępność cyfrową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu mgr Bogdan Kalwat sekretariat@mowpodzamcze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc  na numer telefonu 41 3151072. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu   mieści się w  dwóch budynku, budynek główny nr 46 i pawilon nr 2, 26 – 060 Chęciny.

Budynek główny

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście wejście główne od strony zachodniej, oraz dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne od strony południowej i północnej.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 3. Sekretariat Ośrodka  mieści się na I piętrze, na parterze znajdują się pomieszczenia szkoły, a na I i II piętrze znajduje się internat dla wychowanków i pomieszczenia administracyjne.
 4. Szerokość korytarzy i drzwi do pomieszczeń zapewnia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 5. Przy wejściu głównym jest portiernia, w związku z tym istnieje możliwość przywołania pracownika  lub wychowanka.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 8. W budynku mieści się winda osobowa.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 11. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowego w tym dla osób niepełnosprawnych.

 Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Pawilon nr 2,  Podzamcze 47, 26-060 Chęciny.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne  od strony wschodniej i jedno wyjście ewakuacyjne od strony północnej.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku na parterze mieści się szkoła z salami lekcyjnymi, oraz Gabinet i Sala Integracji Sensorycznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie, na I i II piętrze mieści się internat dla wychowanków Ośrodka. 
 4. Szerokości korytarzy i drzwi pomieszczeń zapewnia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 5. Przy wejściu głównym jest portiernia, w związku z tym istnieje możliwość przywołania pracownika  lub wychowanka.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie jest wyposażona w system wzywania pomocy.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 11. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 12. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowego w tym dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu mgr Bogdan Kalwat sekretariat@mowpodzamcze.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3151072.

Pobierz Plik:

Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf

San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej