Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8867097

Your IP: 100.24.122.228
Server Time: 2019-10-24 03:37:56

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu po raz trzeci przystąpił do projektu ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie w wieku między 15-19 lat.

 

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystąpił do projektu "Szkoła Pozytywnych Myśli" organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi liczne wyzwania. Nie zawsze sami mogą sobie z nimi poradzić. Potrzebują mądrych, świadomych dorosłych, którzy nie tylko znają zagrożenia, ale potrafią zaplanować i wdrażać działania wspierające dzieci i młodzież. Budowanie i umacnianie potencjału psychicznego warunkującego radzenie sobie z trudnościami pozwala wykorzystać ten potencjał w procesie uczenia się czy holistycznie rozumianym rozwoju. Dobrostan psychiczny uczniów to cel działań w tym zakresie.

Opis formy

Projekt „Szkoła pozytywnych myśli” opiera się na kilku ważnych założeniach.

  1. Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiające się w dzieciństwie w znaczący sposób wpływają na rozwój człowieka i jego funkcjonowanie w dorosłym życiu.
  2. Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój dzieci i młodzieży.
  3. Nauczyciele mogą skutecznie promować zdrowie psychiczne.
  4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych jest możliwe i konieczne. Podstawowe umiejętności psychospołeczne można kształtować już u małych dzieci.

Cel główny projektu:

Wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

  1. wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,
  2. wzmocnienie szkoły, nauczycieli, a docelowo uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,
  3. budowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
  4. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  5. promowanie wartości zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu w terminie marzec 2019 – czerwiec 2020 realizują projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu wziął udział w tym przedsięwzięciu zgłaszając swoich wychowanków.

W ramach projektu dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z woj. świętokrzyskiego, zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia matematyczno – przyrodnicze w formie warsztatów. Wychowankowie będą uczestniczyć w eksperymentach pod okiem wykładowców UJK oraz pracowników Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin oraz w Stacji Badawczej UJK na Świętym Krzyżu. Tematyka zajęć obejmować będzie: gleboznawstwo, meteorologię, optykę oraz dotyczyć roli odżywiania w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Ponadto, w ramach projektu wychowankowie poznają techniki efektywnego uczenia się, które pomogą im opanowywać wiedzę szkolną oraz dowiedzą się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, co pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystępuje od marca 2018 roku do projektu "W stronę dojrzałości".

Projekt „W stronę dojrzałości” to warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i będą dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

CELE PROJEKTU

Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

MODUŁ I WPROWADZENIE

Tematy zajęć:

Każdy krok ma znaczenie.

Styl życia a zdrowie prokreacyjne.

Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.

Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.

 

MODUŁ II TAJEMNICE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

Tematy zajęć:

Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.

Planowanie rodziny.

Metody planowania rodziny.

Troska o rozwój dziecka poczętego.

 

MODUŁ III A KIEDY PŁODNOŚĆ ZAWODZI…

Tematy zajęć:

Niepłodność.

Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

 

MODUŁ IV PODSUMOWANIE

Tematy zajęć:

Wygrać życie!

 

Czytaj więcej...

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT) wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w terminie od lutego do czerwca 2017 roku realizowało projekt pn. „Każdy może być naukowcem-warsztaty naukowe odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne”. Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Projekt skierowany był do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z Woj. Świętokrzyskiego w wieku 12-16 lat.
Celem głównym powyższego projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych poprzez organizację zajęć dydaktycznych w formie warsztatów takich jak: „Tajemniczy świat bryłki gleby”, „Przez żołądek do serca”, „Świet(l)ne eksperymenty i „Zadbaj o klimat”.
Każda ze zgłoszonych osób uczestniczyła w ośmiu spotkaniach, które były prowadzone w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) oraz na terenie Stacji Bazowej ZMŚP na Świętym Krzyżu.
Opis warsztatów:
,,Tajemniczy świat bryłki gleby’’ – zajęcia dot. gleboznawstwa. Uczniowie zapoznali się
z powstawaniem, budową, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyką oraz możliwościami użytkowania i rozmieszczenia gleb na Ziemi. Udział w powyższych warsztatach pozwolił im poznać profil gleby i jej podstawowe właściwości. Uczniowie samodzielnie wykonywali m.in. odkrywkę glebową celem identyfikacji poziomów glebowych, określali ich typ, wykonywali badanie wilgotności, kwasowości gleby oraz poznawali jej właściwości sorpcyjne. Ponadto poznali czynniki glebotwórcze, kategorie użytkowe gleb i ich zasoby w Polsce.

Czytaj więcej...

Realizowane Projekty Unii Europejskiej

Czas na lepsze jutr...

Projekt skierowany jest do: Uczniów z klas I,II,III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym...

ARS, czyli jak dbać ...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu po raz trzeci przystąpił do projektu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień.  Starając się wesprzeć...

Czas na lepsze jutro

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów...

012
San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej