Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
14863069

Your IP: 3.235.184.215
Server Time: 2021-06-22 23:50:53

                                                             

 

Beneficjentem projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” o wartości 2 834 102,00 PLN jest Powiat Kielecki. Dzięki temu 4 placówki oświatowe, a pośród nich Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu będą mogły w okresie  01.10.2019 r. – 30.09.2021 r. korzystać z różnych form wsparcia. Partnerem Powiatu Kieleckiego w realizacji zadań projektowych związanych z licznymi szkoleniami dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celami projektu są:

- Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów między innymi Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

- Doskonalenie umiejętności  nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

- Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Uczestnikami projektu są:

- uczniowie placówek objętych wsparciem, wśród nich wychowankowie kształcący się w zawodzie kucharz w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu;

- nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kielecki.

 

Formy wsparcia:

Wsparcie kierowane do uczniów i nauczycieli PMOW w Podzamczu w ramach Projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla kucharzy;
 • przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania;
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów;
 • organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów;
 • organizację wycieczek dydaktycznych oraz wycieczek zawodoznawczych;
 • organizację praktyk zawodowych realizowanych u pracodawcy;
 • kursy doskonalące dla nauczycieli;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli;
 • doposażenie pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

 

Sprzęty zakupione w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” już dostarczone.
Zajęcia "Język zawodowy niemiecki" w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego"
Zajęcia "Koło gastronomiczne" w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego"
Zajęcia "Trening umiejętności społecznych" w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego"
Zajęcia "Laboratorium technologiczno-biologiczne" w ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego"
Kursy u ramach projektu "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego"
Kurs "Sztuka uczenia się"

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu po raz trzeci przystąpił do projektu ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie w wieku między 15-19 lat.

 

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystąpił do projektu "Szkoła Pozytywnych Myśli" organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi liczne wyzwania. Nie zawsze sami mogą sobie z nimi poradzić. Potrzebują mądrych, świadomych dorosłych, którzy nie tylko znają zagrożenia, ale potrafią zaplanować i wdrażać działania wspierające dzieci i młodzież. Budowanie i umacnianie potencjału psychicznego warunkującego radzenie sobie z trudnościami pozwala wykorzystać ten potencjał w procesie uczenia się czy holistycznie rozumianym rozwoju. Dobrostan psychiczny uczniów to cel działań w tym zakresie.

Opis formy

Projekt „Szkoła pozytywnych myśli” opiera się na kilku ważnych założeniach.

 1. Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiające się w dzieciństwie w znaczący sposób wpływają na rozwój człowieka i jego funkcjonowanie w dorosłym życiu.
 2. Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój dzieci i młodzieży.
 3. Nauczyciele mogą skutecznie promować zdrowie psychiczne.
 4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych jest możliwe i konieczne. Podstawowe umiejętności psychospołeczne można kształtować już u małych dzieci.

Cel główny projektu:

Wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

 1. wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,
 2. wzmocnienie szkoły, nauczycieli, a docelowo uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,
 3. budowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 4. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 5. promowanie wartości zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej...Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu w terminie marzec 2019 – czerwiec 2020 realizują projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu wziął udział w tym przedsięwzięciu zgłaszając swoich wychowanków.

W ramach projektu dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z woj. świętokrzyskiego, zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia matematyczno – przyrodnicze w formie warsztatów. Wychowankowie będą uczestniczyć w eksperymentach pod okiem wykładowców UJK oraz pracowników Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin oraz w Stacji Badawczej UJK na Świętym Krzyżu. Tematyka zajęć obejmować będzie: gleboznawstwo, meteorologię, optykę oraz dotyczyć roli odżywiania w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Ponadto, w ramach projektu wychowankowie poznają techniki efektywnego uczenia się, które pomogą im opanowywać wiedzę szkolną oraz dowiedzą się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, co pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu przystępuje od marca 2018 roku do projektu "W stronę dojrzałości".

Projekt „W stronę dojrzałości” to warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i będą dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

CELE PROJEKTU

Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.

Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

MODUŁ I WPROWADZENIE

Tematy zajęć:

Każdy krok ma znaczenie.

Styl życia a zdrowie prokreacyjne.

Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.

Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.

 

MODUŁ II TAJEMNICE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

Tematy zajęć:

Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.

Planowanie rodziny.

Metody planowania rodziny.

Troska o rozwój dziecka poczętego.

 

MODUŁ III A KIEDY PŁODNOŚĆ ZAWODZI…

Tematy zajęć:

Niepłodność.

Ochrona zdrowia prokreacyjnego.

 

MODUŁ IV PODSUMOWANIE

Tematy zajęć:

Wygrać życie!

 

Realizowane Projekty Unii Europejskiej

Czas na lepsze jutr...

Projekt skierowany jest do: Uczniów z klas I,II,III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym...

ARS, czyli jak dbać ...

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu po raz trzeci przystąpił do projektu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień.  Starając się wesprzeć...

Czas na lepsze jutro

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów...

012
San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej