Get Adobe Flash player
Kalendarium
MOW w Podzamczu
Marzec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3173256

Your IP: 54.162.8.185
Server Time: 2018-03-17 04:25:42

Szkoła funkcjonuje na parterze budynku Ośrodka. Posiada 4 sale lekcyjne, salę komputerową, pracownię gastronomiczną i bibliotekę. Sale lekcyjne wyposażone są w niezbędne multimedia takie jak telewizor, odtwarzacz DVD, tablicę multimedialną i rzutnik. W Pawilonie nr 2 znajdują się 2 nowoczesne sale lekcyjne, pracownia komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój dla pedagoga i psychologa oraz stołówka.Zajęcia lekcyjne dla naszych wychowanków odbywają się w godzinach od 8:00 do 14:00. Nauka praktyczna w zawodzie: Kucharz odbywa się w pracowni gastronomicznej w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Nauka praktyczna w zawodzie: Murarz - tynkarz odbywa się w warsztatach Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku. Od września 2012 roku prowadzimy zajęcia w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności kucharz zgodnie z nową podstawą programową w I i II klasie.

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

 • klasa VII SP

 

Gimnazjum

3-letnia szkoła na podbudowie szkoły podstawowej

 • klasa II gimnazjum
 • klasa III gimnazjum

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz

Opis zawodu:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach , a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1)  przechowywania żywności; 2) sporządzania potraw i napojów; 3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów; Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1.  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

-  (BHP).  Bezpieczeństwo i higiena pracy. -  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. -  (JOZ).  Język obcy ukierunkowany zawodowo. -  (KPS).  Kompetencje personalne i społeczne.

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego, stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

-  PKZ ( T. c ). Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń;

 1. rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
 2. przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
 3. przestrzega zasad gospodarki odpadami;
 4. przestrzega zasad racjonalnego żywienia;
 5. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
 6. rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
 7. rozpoznaje instrukcje techniczne w zakładach gastronomicznych;
 8. przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności;
 9. określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie kucharz:  T.6.  Sporządzanie potraw i napojów. 1) Przechowywanie żywności

Uczeń:

 1. ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństw zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 9. użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

2) Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.Uczeń;

 1. określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 2. rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 3. stosuje receptury gastronomiczne;
 4. rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 5. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 6. sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 7. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 8. rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 9. rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 10. użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 11. ocenia organoleptycznie żywność;
 12. dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 13. porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 14. monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z GHP , GMP i systemem HACCP.

W zawodzie kucharz wyodrębniono jedną kwalifikację T.6 Sporządzanie potraw i napojów, którą można uzyskać w trzyletnim cyklu kształcenia przystępując do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Istnieje również możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie w/w kwalifikacji. Można także zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie eksternistycznie, spełniając wymagania w tym zakresie.

 Absolwent szkoły kształcącej się w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6 . Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są:

-  zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

 • klasa II ZSZ

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - murarz-tynkarz

Opis zawodu:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

     Umiejętności jakie uzyskuje  to min.:

-    organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-    posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym

-    dobieranie i rozróżnianie materiałów budowlanych

-    czytanie dokumentacji technicznej budowlanej

-    łączenia elementów budowlanych

-    przygotowania zaprawy

-    wykonanie przedmiarów, obmiarów i wycenę wykonania robót budowlanych

-    sporządzania zapotrzebowania na materiały i rozlicza się z nich

-    oceniania jakości wykonania robót

-    komunikowania się z pracownikami i klientami

-    poszukiwania klienta

-    wspomagające i doradcze dla klientów dotyczące zarówno materiałów jak i technologii wykonania

Nabyte umiejętności podczas kształcenia zawodowego w 3 - letnim cyklu nauczania dają możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego i uzyskania kwalifikacji zawodowej B.18. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Murarztynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z:

-    cegieł

-    kamieni

-    elementów betonowych

-    elementów gipsowych

-    elementów ceramicznych oraz innych

-    nakładaniem warstw tynkarskich

      Zadania murarza to :

-    przygotowanie zapraw zgodnie z recepturą

-    wykonywanie ścian

-    wykonywanie stropów

-    wykonywanie schodów

-    wykonywanie okładzin ściennych

-    wykonywanie remontów, napraw i rozbiórek

-    praca w trudnych warunkach atmosferycznych

Podstawowym warunkiem w pracy murarza – tynkarza jest: brak lęku wysokości, dobry stan zdrowia, sprawny układ kostno – stawowy, wyobraźnia przestrzenna, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność, umiejętność koncentracji, zdyscyplinowanie itp.

 • klasa II ZSZ

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

3-letnia szkoła o kierunku - kucharz

 • klasa I branżowa I stopnia

 

3-letnia szkoła o kierunku - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • klasa I branżowa I stopnia

San Damiano Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
          
Urząd Gminy Chęciny
 
          
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 
          
Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
          
Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach
          
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
Artmedik Szptal Specjalistyczny w Jędrzejowie
          
Dom Pomocy Społecznej
 
          
Muzeum Wsi Kieleckiej